C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Důležitá témata k přemýšlení


 

Seznam tématických okruhů:

 

Společenské dění kolem nás i ve světě

K tomuto tématu jsem shromáždil materiály v sekci BLOG a sekci Info-odkazy. Máte-li zájem, nahlédněte tam. Do této sekce postupně doplním další informace a úvahy.

Vstupní článek do této sekce jsem nazval:

   SVOBODA

   V roce 2017 se ptá dospívající syn svého otce: ,,…A tati, co BYLA ta svoboda?“ Otec, mladý muž se zarazí, rád by synovi podal správnou odpověď, ale nějak si nemůže vzpomenout. Ví, že to slovo používal kdysi jeho otec, ale nějak se mu nevybavuje, co to vlastně znamenalo. Ale náhle si vzpomene? Jaká úleva, nerad by před synem vypadal jako hlupák: ,,Ano, to vím docela dobře. Svoboda se jmenoval jeden generál v té době, o které se učíte ve škole. To byla doba, kdy lidé byli ještě sobci, mysleli jen na sebe, měli dokonce různá náboženství, různé názory a nebyli dost lidští…“

   Možná Vám to připadá jako přehnaná vize, ale bez ohledu na všechny vnější faktory se dnes opravdu bojuje o zachování samotného principu pojmu SVOBODA. Pojem svoboda je zakořeněn v každém člověku a každý jej dokáže nějak vnímat. Ale vnějšími manipulacemi, výchovou, vytrvalým mediálním a společenským tlakem lze obsah pojmu pokřivit. Člověk pak sice stále touží po svobodě, ale již nechápe, co ten pojem znamená, proto může být dokonce přesvědčen, že svoboda znamená jeho dobrovolné znásilnění. Je to podobné tzv. Stockholmskému syndromu, kdy oběť svého trýznitele už chápe jako osobu spřízněnou a uznávanou. Svoboda zákonitě souvisí s dalšími pojmy – především jsou to pojmy SPRAVEDLNOST a ŘÁD. Kde neexistuje spravedlivý řád, který vymezuje všem stejná práva a povinnosti, tam prostě nemůže ani vznikat pojem svobody. Člověk, který ztratí vnitřní spojení s těmito správně vnímanými pojmy, ztratí oporu své vlastní osobnosti ve světě. Buď se stává zcela nesamostatným otupělým nástrojem druhých, nebo rebelem proti všemu, co pociťuje jako vlastní spoutání. Takový postoj jej dovede k násilnému odporu, není-li jiná možnost. V případě potlačování svobody v národě, dochází u obou projevů k degradaci hodnoty celého národa, stane buď tupým zdegenerovaným národem, nebo v něm propukne násilí, které se manifestuje do formování bojových skupin. Tupý národ postupně zdegeneruje a přestává být skutečným národem, ale jen jakýmsi seskupením lidí na nějakém území. Odbojná varianta úpadku národa, který již nechápe správně pojem slova svoboda, vytváří mnohé násilné skupiny, které ale už nemají spojení se skutečnými pojmy spravedlnost a řád, proto bojují proti všemu a všem – vzniká občanská revoluce a krvavá vzpoura proti čemukoliv, nejen tedy proti těm, kdo proces vyvolali. Každý národ tedy MUSÍ bojovat o to, aby pojem SVOBODA nebyl vnitřními pochody v národě, ale ani vnějšími tlaky znevážen a pokřiven. Výsledkem tohoto znevážení je vždy zničení národa. Vnitřní rozklad bývá často podnícen, nebo přímo vyvolán vnějšími rozkladnými silami.

   Aby svět mohl fungovat, musí jednotlivé státy zachovávat vnitřními zákony ve svých občanech víru ve spravedlnost řád, tím i podporovat pojem svoboda. Jednotlivé státy pak musí tentýž princip zachovávat mezi sebou, jinak dojde postupnou degenerací národů i k degeneraci vztahů mezi státy a posléze k rozvratným metodám, které vedou k válkám. Jestliže jeden stát začne diktovat druhému, co má, či nemá uvnitř sebe sama dělat, pak je zcela naplněna podstata činu rozvracení svobody, nezávislosti a vnitřního řádu. Zákonitě to MUSÍ časem vyústit v násilí a rozvrat vztahů mezi oběma státy, což při pokračování tohoto nezdravého, zločinného jednání povede nakonec k válce. Konec bude vždy nějaká forma války. Pokud občané státu a jejich vláda nechtějí válku, nesmí dopustit pošlapání těchto pojmů, NESMÍ DOPUSTIT, aby občané státu PŘESTALI VĚŘIT ve SPRAVEDLNOST a SVOBODU. A tento okamžik je zde, právě nyní se bojuje o zachování, nebo pošlapání těchto pojmů. Bez nich NEMŮŽE nikdy být MÍR. Ani ušlechtilé pojmy jako je LIDSKOST, SOUCIT a Obětavost nelze nikomu vnucovat násilím, jako nelze násilím vnutit lásku, pak to již není skutečná láska, ale jen přechodné ,,podrobení se“. K pojmům jako je ,,obětovat se pro druhé“ musí každý dozrát svým vývojem, pokud ho k tomu snad někdo donutí, nelze to tak již nazývat a nemá to v sobě žádnou skutečnou hodnotu. Člověk dostal svobodnou vůli a právo se svobodně vyvíjet a rozhodovat. Ani přírodní zákony mu ji neberou, proto mu ji nesmí brát ani jiný člověk, pak to již není svoboda, ani demokracie, ale jen násilí a zvůle. Musíme, beze všech přehnaných emocí, nazývat vše pravými jmény, jinak se obelháváme a naše cesta, byť by byla lemována nádhernými slovy, bude jen jednou velkou lží.

   Jestliže tedy nějaký národ dojde k názoru, že se chce ,,obětovat“ a chce se dokonce zříci svých ideálů, svébytnosti a chce vytrhnout své vlastní kořeny – je to jeho volba se všemi následky, které z toho vyplynou. Je-li to rozhodnutí špatné, pak zaslouženě sklidí takovou i odměnu, je-li dobré, pak sklidí právem zase dobro. Pokud bychom chtěli být skutečně poctiví k těm vysokým pojmům, ze kterých se dnes jejich zneužíváním vytvořily jen ošklivé fráze, pak bychom museli i uvnitř každého jednotlivého národa provést referendum, aby byla zjištěna vůle většiny občanů. Pokud se referendum neuskuteční, je to opět jen pošpinění a znevážení pojmů spravedlnost a svoboda. Jen v tom případě, že většina národa rozhodne, že chce obětovat svůj národ ve prospěch druhého, pak by měl být ostatními národy ponechán, aby se sám takto třeba i zničil. Mělo by být ale dovoleno všem občanům tohoto národa, kteří nechtějí být takto obětováni, aby mohli odejít jinam a nezúčastnit se této oběti. To vše by mělo probíhat volně, bez nátlaku, vyhrožování a manipulací. Samozřejmě národ, který se rozhodl obětovat, nesmí v žádném případě nutit druhé, aby tak činili s ním, nesmí je k tomu ani přemlouvat, natož pak nutit. Jinak se to stává ZLOČINEM proti svobodě, spravedlnosti a vlastnímu pojmu lidskosti. A jestli se při tomto zločinně ještě zneužívají pojmy jako je ,,lidskost“, pak se to ještě navíc stává zesměšněním těchto pojmů. Považujeme přeci za ,,lidské“, když rozmlouváme sebevrahovi, stojícímu na okraji střechy, jeho skok. Kdyby však on chtěl strhnout ke svému skoku jiné lidi, kteří nechtějí spáchat sebevraždu, pak by sympatie k němu rázem zmizely a byl by považován za zločince. Když to všichni dokážeme chápat v tomto jednotlivém činu, pak pro nás nemůže být tak obtížné to pochopit v obdobné situaci celých národů. Je to přece totéž.

   Nyní jsme se ale posunuli v tomto sebezničujícím procesu k dalšímu dramatickému bodu. A nutno zmínit, že toto je bod, který může znamenat překročení poslední hranice, za níž už pak nastupují rozkladné síly vedoucí k revoluci, krveprolití, občanským válkám a válkám světovým. Tímto posledním mezníkem je, že mocenské síly přikročují k plošnému potlačování pravdy, k nastolení trestání, když člověk jen vysloví pravdivou skutečnost, kterou sám vidí a slyší. Za to, že VYSLOVÍ PRAVDU je POTRESTÁN. A tento bod je zde! Čteme, že novinářům je zakazován vstup do táborů s imigranty – ne proto, aby neřekli, že se s nimi snad jedná špatně, ale proto, aby nevytáhli na světlo, že imigranti sami mezi sebou bojují, znásilňují a jsou plní nezvladatelné agresivity. To se musí zamlčet před veřejností. Když starosta nějaké čtvrti v Německu napíše slušnou prosbu imigrantům, aby nekáleli po veřejných prostorách, splachovali na záchodech a nerozbalovali v obchodech zboží, které si pak nekoupí. Je tento starosta perzekvován a pomlouván jako rasista a xenofob. Čteme, že se zcela vážně konají kroky, aby se na internetu mazali výroky proti imigrantům a to především na masových nástrojích, jako je Facebook, apod. To vše je jasná ukázka, že nyní nadchází doba, kdy mocenské síly budou potlačovat jakékoliv pravdivé informace o imigrantech a budou hlásat smyšlené a naprosto nepravdivé informace o dokonalých ušlechtilých přistěhovalcích. Toto masové a plošné potlačení pravdivých informací v celé EU musí dříve, či později přinést shnilé ovoce. Zklamání, nedůvěru, vznik reakčních skupin, které budou slibovat svržení takového falešného a prolhaného systému. A tak nakonec tato snaha po lidskosti, ušlechtilém člověku, který myslí jen na druhé a nikdy ne na sebe – nakonec vytvoří naprosto opačný výsledek - vyvolá agresivní skupiny, které budou bojovat uvnitř jednotlivých národů, přesně jako je tomu nyní v rozvrácených zemích odkud imigranti prchají. Ve snaze je zachránit, přeneseme jejich války do našich zemí, což se již nyní objevuje v táborech imigrantů, kde mezi sebou bojují.

   Potlačením svobody vzniká nesvoboda a je jedno jestli tento jev budeme pojmenovávat krásnými slovy. V tomto případě jsou slova jen obalem naprosto opačných činů. Nesvoboda vede k odporu a odpor k násilí. Nenalezne-li člověk jiné, mírnější, cesty ke svobodě, pak použije sílu.

   Dnešní cesta EU, přesto, že hovoří o lidskosti a má zdánlivý cíl pomoci jiným, přesto musí vést k násilí a zmaru. Nelze totiž vnutit ,,dobro“ násilím druhým. Nelze konat dobro lží a manipulací. Nelze vytvářet spravedlnost znásilněním druhým. Všechny tyto metody povedou, a prostě musí vést, zase jen ke lži, znásilnění a boji. Tímto ,,dobrem“ se dosáhne rozvratu a války.

   Za socialismu koloval takový vtip, který parafrázoval svobodu ve formě nám tehdy blízké. Ten vtip zní: Náš občan je na návštěvě v Rusku. Bydlí v hotelu. Na pokoji má televizi, a tak se chce podívat, co dávají. Zapne jeden ze dvou kanálů a dívá se na strašnou propagandu, jak je komunistická strana výborná, jak vše dělá úžasně a jak jsou všichni občané šťastní. Znechucen přepne televizi na druhý kanál. Tak stojí voják, míří na něj samopalem a říká: U těbja nět pervoj programy?

   Tento ,,vtip“ zcela dobře popisoval realitu oné doby. Vše byla lež a přetvářka. V zaměstnání, ve škole, na veřejnosti všichni chválili KSČ a vnitřně i doma na ni nadávali a pohrdali jí. Děti pak rodiče museli naučit lhát, aby ve škole povídali lži, které chtěl stát slyšet, a doma jim pak rodiče vysvětlovali, že skutečnost je opačná. Mysleli jsme, že toho všeho jsme se zbavili, ale není to tak. Opět se připravují programy pro školství, jak budou děti vyučováni lásce k přistěhovalcům, politici jsou vyzývání, aby ,,správně“ ovlivňovali veřejnost a sdělovacím prostředkům je již reálně plánováno, že nebudou smět podávat o imigrantech takové zprávy, které by je ukázali v nepříznivém světle. Už není důležité, jestli je to pravda nebo ne, musí se za každou cenu vykreslit nepravdivý, naplánovaný ideální obraz přistěhovalce, aby jej veřejnost takto chápala - i když fyzicky třeba bude ve svém vlastním okolí vidět opak. Jsme tedy již dnes ZPĚT, tam, kde už jsme jednou byli. Protože si to ještě živě pamatujeme, můžeme zcela reálně vidět budoucnost, alespoň v tomto ohledu. A můžeme velmi reálně očekávat, že v televizi na druhém programu bude voják ozbrojených sil EU, který na nás bude mířit evropským samopalem a nevlídně se nás zeptá, jestli snad nejsme spokojeni se státním vysíláním…

   Svobodu právě křižují, jako kdysi Ježíše. Možná pak, až bude mrtvá, řekne církev – Bůh si to tak přál, děkujme mu. My jsme na svá bedra vzali kříž a naložili si hříchy přistěhovalců, tak jsme nastoupili Ježíšovu cestu…Bůh nás za to odmění. Věříme-li však v Boha, pak jistě věříme, že Bůh dal zemi, dal i národy, dal do národů osobnosti, aby jej vedli jeho osobní cestou. Bůh taky dal křesťanskou víru…a to vše nám jistě nedal proto, abychom to odhodili, protože chceme ,,zachraňovat“. Kdo pohrdá dary, stává se nevděčníkem, viníkem, a rouhačem, nebo snad už neplatí ani toto?.

   Proto je nejvyšší čas myslet na svobodu, bojovat o svobodu, nebo nám bude vzata a místo ní dostaneme válku, které bude možná pojmenována mírem. Působme na všechny lidi kolem, aby si uvědomili, že tato cesta nevede k pomoci lidem prchajícím z válek, ale vede ve svých důsledcích k vytvoření nových válek a k utrpení nejen našemu, ale i těch uprchlíků, kterým chceme pomoci. Kdo chce být opravdu lidským, musí takový být ke všem, nemůže si vybrat jen nějakou skupinu, k ní být lidský, za cenu poškozování jiné skupiny. Dobro a lidskost musí být vždy mnohostranné a nelze vytvářet dobro pomocí zla. Buďme tedy LIDMI, buďme LIDŠTÍ, ale s rozvážením svých rozhodnutí a činů, abychom skutečně pomohli a ne ublížili. To, co se dnes razí, nepovede ke štěstí imigrantů, ale k jejich zklamání, k životu v komunitách uvnitř jim cizích národů a zvyků, k nenávisti lidí původních národů. Jak se bude stupňovat napětí, budou imigranty nenávidět i lidé, kteří pro ně měli původně pochopení a chtěli jim pomáhat. Je to spravedlivé vůbec k někomu? K imigrantům ne, k původním občanům také ne, tak tedy ke komu vlastně? Hledejme cesty, jak těm lidem skutečně pomoci a ne vytvořit takové podmínky, kdy je budou lidé nenávidět a oni pak budou nenávidět zase nás. To NENÍ žádná POMOC! Hledejme jiné cesty, tyto vedou jen do utrpení, které většina lidí nechce.