C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Trestní oznámení na vládu

 

nwoo.org

Trestní oznámení na vládu České republiky v demisi bez důvěry za podpis takzvané Marakéšské deklarace


Občanský aktivista a předseda spolku ČEST, SVOBODA RESPEKT Jiří Černohorský podal na Policii ČR trestní oznámení na vládu České republiky v demisi bez důvěry za podpis takzvané Marakéšské deklarace. Jedná se o politickou deklaraci a akční plán euro-afrického dialogu o migraci a rozvoji pro léta 2018 – 2020.

Text trestního oznámení:

Já, občan České republiky a předseda spolku ČEST, SVOBODA, RESPEKT

Jiří Černohorský,

podávám trestní oznámení na vládu České republiky v demisi, jmenovitě na osoby:

předsedu vlády v demisi a předsedu strany ANO Andreje Babiše a ministra vnitra České republiky v demisi Lubomíra Metnara (ANO), který ve středu dne 2. května 2018 podepsal jménem České republiky v Marakéši politickou deklaraci a akční plán euro-afrického dialogu o migraci a rozvoji pro léta 2018 – 2020 (dále jen Marakéšská deklarace)

a na

předsedu strany ČSSD Jana Hamáčka, předsedu strany TOP09 Jiřího Pospíšila a předsedu strany STAN Petra Gazdíka a dále na europoslance jejich politických stran v Evropském parlamentu, kteří dne 18. dubna 2018 hlasovali souhlasně „ANO“ ve věci schvalování „Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících“, nebo se hlasování zdrželi, jimiž jsou:

Dita Charanzová (ANO), Martina Dlabajová (ANO), Pavel Ploc (ČSSD), Miroslav Poche (ČSSD), Olga Sehnalová (ČSSD), Petr Ježek (Nezávislí), Pavel Telička (Nezávislý), Stanislav Polčák (STAN), Luděk Niedemayer (TOP09), Jiří Pospíšil (TOP09), Jaroslav Štětina (TOP09).
Odůvodnění

2. května 2018 v marockém městě Marrakéš, ve státě Maroko, ministr vnitra České republiky v demisi Lubomír Metnar, pověřen vládou České republiky v demisi bez důvěry, podepsal ve výše jmenovaném městě Marakéšskou deklaraci, kde v utajované části zmíněného dokumentu nebyla zveřejněna závažná a pro občany České republiky velice důležitá informace týkající se přesídlování ekonomických imigrantů ze zemí takzvaného třetího světa do Evropy a tudíž i do České republiky. V této zprávě se hovoří o Agendě pro udržitelný rozvoj, na jejímž základě by se měla Česká republika podílet na přesídlování ekonomických imigrantů minimálně do roku 2030. Tento dokument byl vypracován na shromáždění OSN, kde již bylo rozhodnuto, že státy, jež se pod tento marocký dokument podepsaly, jej budou ratifikovat a to v Maroku dne 18. prosince 2018 pod názvem „Globální pakt“. Toto následně potvrdili výše jmenovaní europoslanci při hlasování o „Usnesení Evropského parlamentu o pokroku v iniciativě globálních paktů OSN o bezpečné, řízené a ilegální imigraci o uprchlících“.

1. Podle mého názoru byly informace týkající se plánovaného procesu trvalého přesidlování imigrantů z Afriky do Evropy obsažené v Marakéšské deklaraci občanům České republiky úmyslně zatajeny a to, mimo jiné, v rozporu s právním řádem České republiky a dobrými mravy. 2. Podle mého názoru vláda v demisi bez důvěry nemá mandát činit jakákoli zásadní rozhodnutí. V každém případě byla, podle mého názoru, porušena Listina základních práv a svobod, konkrétně Hlava druhá – Článek 17, bod (1), (3) a Článek 21, bod (1). Dále pak byl podle mého názoru porušen zákon č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím. Nezákonné jednání shledávám především v tom, že natolik zásadní informace, které negativně ovlivní životy a kvalitu života občanů České republiky, nebyly dosud na oficiálních webových stránkách ministerstva vnitra v českém jazyce zveřejněny.
Toto zcela zjevné, úmyslné zatajování informací a podle mého názoru nezákonné jednání vlády České republiky a odpovědných činitelů, respektive našich volených zástupců, jež skládají přísahu lidu České republiky ve znění „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ porušili nejen tento slib daný lidu České republiky, ale dopustili se, podle mého názoru, nezákonného jednání dle Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. § 309 Vlastizrada.

Žádám tímto Policii České republiky o prošetření podezření ze spáchání trestného činu Vlastizrady, průběžné informování mne o stavu věci a společně s tím o v co nejbližší době zaslání mi čísla jednacího. To vše prostřednictvím datové schránky tak, jak ukládá zákon.

Výzva aktivisty

Jiří Černohorský zároveň vyzývá občany ČR k připojení se k tomuto trestnímu oznámení. To můžete učinit tak, že na Policii ČR podáte trestní oznámení vlastní, anebo se přidáte k současnému za použití stejného čísla jednacího. Níže naleznete v příloze vzory pro oba případy. Pokud budete potřebovat pomoci či poradit, můžete aktivistu kontaktovat přes sociální síť Facebook, anebo prostřednictvím jeho veřejného telefonního čísla (+420) 601 095 551.

Trestní oznámení: ODT (LibreOffice), PDF
Přidání se k trestnímu oznámení: ODT (LibreOffice), PDF