C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Návod na boj s cenzory e-mailů

Informace, které zde uvádím, jsou většinou převzaty z jiných webů. Nemohu kontrolovat jejich správnost, a proto je nepředkládám jako ,,ověřenou a pravdivou informaci“, ale pouze jako materiál k vlastnímu přemýšlení. To, že je zde přetisknu, neznamená, že se vším souhlasím, mnohé mi jen připadá hodno přečtení a přemýšlení. Je tedy na každém čtenáři, aby si sám zhodnotil, co může a nemůže odpovídat realitě. Vezme-li čtenář informace jen jako impulz k vlastnímu přemýšlení, srovnávání, tedy vlastní činnosti, pak mu to nemůže ublížit, ani jej to někam svést…-ZF-


czechfreepress.cz

Šéf Asociace nezávislých médií dává návod na boj s cenzury e-mailů

Miroslav Suja

Předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný dává občanům, které postihla cenzura jejich mailových schránek, návod, jak se proti tomu zákonnými prostředky bránit.

Podávejte trestní oznámení podle tohoto vzoru:

Okresnímu státnímu zastupitelství v MĚSTO

ADRESA

V Praze dne 24. dubna 2018

Věc:  Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin 

Ve smyslu § 158 odst. 1 a 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), podávám tímto trestní oznámení pro okolnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv podle § 182 odst. 1 zákona č. 40/2009, trestní zákoník, a to zejména porušením tajemství datových a textových zpráv posílaných prostřednictvím sítě elektronických komunikací a dále v rámci neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci,

neznámým pachatelem, prostřednictvím anebo ve spojení s osobami provozujícími či jinak zajišťujícími tzv. freemailové služby.

Odůvodnění:

V období od DATUM do e-mailových schránek na mnou provozovaných účtech, adresách freemailových služeb, přestaly být doručovány některé elektronické zprávy (e-maily), ačkoliv u odesílatelů těchto zpráv byly zprávy vedeny jako řádně odeslané a řádně doručené. Tento stav přetrvával do … /trvá doposud.

K tomuto závadnému jednání došlo u služeb poskytovaných na následující adrese: NÁZEV FREEMAILU.

Z dostupných informací – jednak z přehledu došlých zpráv, komunikace s odesílateli i z mne přístupných uživatelských informací o mechanismu přenosu zpráv, vyplývá důvodné podezření, že vybrané zprávy byly záměrně mazány, blokovány či jinak vyloučeny z přenosu, a to na základě cíleného výběru. Např. s přihlédnutím k určitým slovům, názvům elektronických (webových) adres či odkazům na ně uváděných v textu e-mailů. Jednalo se zejména o následující výrazy:

SEZNAM BLOKOVANÝCH SLOV/ADRES: ….

Takové vyhodnocování soukromých zpráv založené na prohledávání jejich obsahu je ve svém důsledku cenzorstvím a v zásadním rozporu se zákonem nařízenými požadavky na důvěrnost komunikací. Tímto jednáním došlo k zásahu do základních ústavních práv týkajících se soukromí i sdělování informací.

Provozovatelé freemailů mohou jistě přijmout opatření k zajištění bezpečnosti a integrity služeb a dokonce ve vážných případech na příkaz státních orgánů vydávat obsah elektronické a počítačové komunikace. O tyto záležitosti, jak je také patrné z příloh oznámení, se však v dané věci nejedná. V žádném případě se poskytovatelé freemailů, jejich zaměstnanci a smluvní partneři nemohou svévolně seznamovat s obsahem komunikace a prohledávat bez velmi vážného zákonného důvodu jakýmkoliv způsobem evidenci e-mailů či obsahu e-mailů.

Je tedy dáno podezření, že poskytovatel freemailu nebo jiný subjekt zajišťující elektronickou komunikaci či službu informační společnosti na internetu, některý z jejich zaměstnanců zneužil svého postavení či funkce a sám nebo ve spojení s jiným pracovníkem či dodavatelem části služeb vážným způsobem porušil důvěrnost přepravovaných zpráv, bezpříkladným způsobem opakovaně zasáhnul do soukromí nejen adresátů, ale také odesílatelů e-mailů. Bez vážných důvodů a bez rozumného předchozího projednání a hlavně bez aplikace jakéhokoliv jasného zákonného důvodu tak znemožnil realizaci soukromého života dotčených osob, pracovní i obchodní jednání a tím způsobil vážnou újmu.

ODSTAVEC PRO PODNIKATELE: Pisatelé e-mailů jsou zmateni, usuzují na nesolidnost majitele e-mailové adresy a neschopnost zajistit službu, aniž by mohli pochopit, že jejich e-maily maže přímo provozovatel freemailu. Vzhledem k tomu, že výše uvedené e-maily jsou používány také v rámci podnikatelské činnosti, a to nejen pro komunikaci se zákazníky, ale také se širší veřejností, byla výše uvedeným jednáním způsobena vážná škoda a hmotná újma.

V příloze k tomuto oznámení přikládám (velmi pravděpodobně neúplný) přehled/příklady zpráv, které byly mazány a blokovány.

Žádám, abych byl v souladu s ustanovením § 158 odst. 2 trestního řádu ve lhůtě do 1 měsíce od obdržení tohoto oznámení vyrozuměn o učiněných opatřeních.

Oznamovatel:   Jméno, příjmení/Název firmy, Adresa

S pozdravem

zdroj:https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Sef-Asociace-nezavislych-medii-dava-navod-na-boj-s-cenzury-e-mailu-533299