C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Velikonoce l. p. 2016

Velikonoce l. p. 2016

Prožíváme Velikonoce.

Věřící a dokonce i nevěřící, kterým byl darován státní svátek, jsou nějakým způsobem konfrontováni se slovy Velikonoce a Velký pátek… Věřící mají svůj posvátný výklad k událostem s tímto pojmem spojenými, nevěřící se spíše radují, že už je jaro a hlavně jsou rádi, že mají volno a nemusí jít do práce.

Mají ale tyto dny i nějakou spojitost s událostmi kolem nás, se společenským, politickým, světovým děním, nebo je to jen vzpomínka, relikvie minulých časů, výlučně náboženský obřad, jen pro věřící?

Minimálně nějakou symbolickou souvislost jistě najít můžeme. Zkusím velmi zjednodušeně a zmaterializované shrnout pár skutečností s tímto pojmem spojených. Tato úvaha je pro ateisty, proto ať věřící neberou tento výklad ,,nábožensky“, ani věroučně, ale jen prostě a obyčejně ,,lidsky“.  Na Zemi přišel Hlasatel Pravdy, velkého vesmírného řádu, spravedlnosti. Přišel, aby nám, lidem ukázal, jak lépe žít v souladu s ,,vesmírem“ a tím nám chtěl pomoci napravit naše životy, které už nás nevedly k trvalému štěstí. On dobře viděl, jak to s námi v dalších generacích půjde stále níže, až nakonec budeme zcela zničeni. Tehdejším představitelům církve, jako nejvyšší státní moci, se nelíbilo, že kritizuje jejich dogmata, jejich povýšenost a jejich názor, že jen oni smí hlásat jedinou pravdu. Chtěli se ho zbavit, ale neměli na to dost mocenských prostředků, tak ho udali zástupcům cizí vojenské moci a s odvoláním na ,,pozemské zákony“ si vyžádali jeho přibití na kříž a usmrcení. Před tím samozřejmě i mučení… Cizí vojenská moc měla také svůj vlastní zájem na popravě toho, kdo vytvářel v lidu neklid a vedl je k samostatnosti. Jim byla lhostejná ,,náboženská rovina“ tohoto problému, je zajímala rovina politická a mocenská.

Můžete se zeptat, co to má společného s dneškem? Dnes to jistě není o vysokém vyslanci shůry, protože naše doba už dávno není o Bohu, snad jen o našich představách, které tak nazýváme. Dnešek je jen o lidské malosti, o člověku, který si osobuje Božská práva, chce soudit druhé, rozhodovat o Pravdě a nutit svět, aby fungoval podle jeho přání. Současná nejvyšší státní moc/parlamenty a vlády ovládané orgány EU/, podobně jako tehdejší církev, chce své národy donutit ke svému chápání světa, ke své pravdě, ke své víře a ke své představě pro nás ,,jediného vhodného štěstí/správného Boha/“, toho, které jen oni uznají za ,,šťastné“. Tato moc chce ovládat všechny národy, podobně jako tehdejší zákoníci chtěli ovládat všechny kmeny a rody Židů. Podobně jako Řím chtěl udržet svůj mocenský vliv nad celou oblastí. Současná mocenská klika EU používá k zastrašení cizí vojska Nato, i vojska islamistů, které k nám pouští jako to naše ,,jediné správné štěstí“, které pro svou hloupost neumíme pochopit a ocenit. Používá metodu, kterou kdysi, za Ježíše používala církev, když pro své cíle chytře využila vojska Říma. Tehdejší nejvyšší velekněz Kaifáš využil všech manipulačních prostředků, jen aby bezbranného, poctivého, vysoce charakterního Ježíše mohl obvinit, odsoudit a pomocí silové moci Říma ho zavraždit. Dnes je v roli tehdejší velerady dnešní rada EU a tu zcela ovládá a řídí místo Kaifáše dnešní Andělská žena, která rozhoduje o osudu všech národů EU. A lidé těchto národů sice nemají nic společného s vysokou osobností Ježíše, ale jejich touha žít v míru, nežít ve lži a násilí, uznávat hodnoty rodiny a národa, to je také touha po vyšších morálních hodnotách. Proto, i když lidé těchto národů nemusí být věřícími, přesto, hledají-li tyto hodnoty, snaží se jít cestou Pravdy a tím i cestou Ježíšovou. A to přesto, že Ježíše neznají, náboženství je třeba dokonce odpuzuje, nebo je jim lhostejné. Jejich touha hledá principy, které nesl Ježíš, proto Jej nevědomky následují. Hledání Pravdy, morálních hodnot, řádu a pořádku bylo tehdy, a je i dnes mocným nepříjemné, stává se jim hrozbou. Je pro ně životně nutné pomocí dnešní Velekněžky a její Velerady tuto touhu umlčet. Je nutné národy a jejich lid znehybnit, aby se nemohly bránit, je nutné jim zabránit v touze po Pravdě a hodnotách jako jsou rodina, národ, historické kořeny. Je nutné je přibít na kříž!

Přibitý na kříž, vystavený žáru slunce, v žízni a utrpení, zbičován-umírá Ježíš po mnoha hodinách utrpení za přihlížení lhostejného, nebo i nenávistného davu. S aktivní pomocí cizí vojenské moci k velké radostí tehdejší církve – je konečně umlčena Pravda, konečně bude moci být hlásána jen naše Lež! Evropské národy přibité na kříž, znehybněné a vystavené žáru bombových útoků, bičované urážkami a vysmívané očekávají svou smrt…

Ježíš údajně tehdy vykřiknul : ,,Otče, proč jsi mne opustil?“ Tak i my, národy Evropských zemí, zoufáme nad tím, že nás Pravda opustila a jsme vydáni jen Temnotě – Luciferovi a smrti.

Avšak po Velkém pátku přišlo vzkříšení. Ježíš povstal z mrtvých, ale nezůstal na této temné zemi, odešel k ,,Otci“, do Světla, míru a lásky.

V naší symbolice je možné, že i my můžeme být vzkříšeni k novému, lepšímu životu. Nyní nemyslím duchovní děje, ale jen ty pozemské. Jako se Ježíš musel vzdálit od svých mučitelů, musel se dostat z jejich přímé moci, tak i my budeme velice pravděpodobně muset po svém ukřižování opustit Velekněžku a její Veleradu, osvobodit se a ,,jít k Otci“, tedy uvolnit se ze sevření EU a být opět svobodní, najít své původní kořeny, vrátit se ke skutečným hodnotám vesmíru i lidu a národů. Nepůjde-li to již jako celý národ, pak se musí vytrhnou ze smrtonosného sevření každý sám osobně. Nebude-li se národ schopen osvobodit ze sevření smrtícího rdoušení EU, pak bude muset jeden každý občan, zájemce o svobodu, uvolnit všechna pouta, která ho připoutávají k falešným principům a odejít, odstěhovat se z dosahu národů, které propadly smrti. Nebo propadne smrti s nimi. Dnes umírá na kříži jednota národů EU, naděje na pravdu, mír a společnou cestu. Umírá myšlenka společného přátelského celku, rozpadá se na jednotlivé státy, ale i ony zůstávají zatím stále přibity na kříži utrpení. Pokud nesestoupí z tohoto společného kříže, zahynou. Protože jedno je jisté, řečeno Biblicky – snáze projde velbloud uchem jehly, než by se změnilo směřování a smýšlení představitelů EU…

Znovuzrození, povstání z mrtvých může přijít jen tehdy, když se člověk odpoutá od zla. Evropská unie se stala nástrojem Lucifera, který pod bičem pohrdání člověkem vše žene do sebezničení. Poselství těchto Velikonoc je stejné, jako bylo tehdy, před dvěma tisíci lety: ,,osvoboďte se od zla, přimkněte se v Řádu vesmíru, k vůli Boha, ponechte mrtvé, aby pochovávali své mrtvé – tedy nechte pošetilce, aby se zničili, když se jim to líbí, ale svobodný člověk musí milovat Pravdu a pohrdat lží, osvobodit se…“. Proto nemůže žít v přetvářce, ale vytrhne se z ní – i kdyby to bolelo, i kdyby měl zchudnout, protože život ve lži a násilí by mu přinesl mnohem více bolesti a chudoby, nakonec pak agónii a potupnou smrt ve zneuctění sebe sama.

Ať nám tedy tyto Velikonoční dny pomohou ke znovuzrození národů, znovuzrození rodin, znovuzrození člověka, který hledá vyšší hodnoty, než jen pozlátko konzumu, nebo falešnou soustrast s nesoustrastnými, sebeponížení před nesklonitelnými a domýšlivými, sebeobětování před pohrdajícími. Hřbet dobrovolně a třeba i s láskou ohnutý pod temným bičem, zůstává vždy jen zbabělým porobením a nic nepomůže, nazveme-li to solidaritou. Má-li být člověk skutečně lidským, soustrastným a chápajícím, pak všechny tyto ctnosti vždy začínají u nejbližších a pak se teprve v kruzích šíří dále. Nemůže být laskavým a lidským ke vzdáleným, pokud by tím byl nelidským a nelaskavým k blízkým. To není možné, je to lež a lží se nedá sloužit Pravdě, spravedlnosti a lásce. Proto touto cestou není nikdy možné dojít k něčemu skutečně hodnotnému a časem se vše zhroutí a ukáže svou skutečnou podstatu. Proto uchopme pevně toto zvolání Velikonoc a použijme je ke zmrtvýchvstání člověka, občana, národa i Evropy…

Z.F.

 

velikonoce_2016