C O   Ž I V O T   D A L  . . .   a  V Z A L

Zamyšlení a rozhovory o věcech

kolem nás...

...ale i o samotném smyslu života...


Plánovaná genocida Evropanů

parlamentnilisty.cz

EU a vítači migrantů chtějí vyhladit evropské národy, jde o plánovanou genocidu Evropanů. A zvrhlosti papežského dvora a „katolické buzny“… Analytik promlouvá

ROZHOVOR Analytik Inštitútu národnej politiky a autor knihy „Súmrak európskej civilizácie. Barbari sa zmocňujú Európy“ Pavel Fendek říká, že „barbary“ jsou ti, kteří se podílejí na naplnění záměru zničit evropskou kulturu, civilizaci a evropské národy. Fendek vysvětluje, jak genocida Evropanů probíhá a kdo za ní prý stojí.

Napsal jste knihu „Súmrak európskej civilizácie. Barbari sa zmocňujú Európy“, kterou publikovalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. Těmi barbary myslíte imigranty?

Barbary nazývám všechny ty, kteří se podílejí na naplnění záměru zničit evropskou kulturu, civilizaci, její autentické hodnoty a jejich nositele, evropské národy a Evropany bílé rasy. Nacismus byla a je barbarská ideologie, přesto jí podlehli i vysoce vzdělaní a odvážní lidé, ze kterých se staly bezcitné barbarské bestie. Rasově-kulturní nenávist k Židům a takzvaným méněcenným národům jako Slované byla základem nacistické ideologie…

Počkejte, jak to souvisí? Nacismus a „zničení bílé rasy“?

Rasově-kulturní nenávist k Evropanům a bílé rase, jejich kultuře, civilizaci a hodnotám je základem neomarxistické ideologie multikulturalismu, jejíž součástí je ideologie „rasismu bílé rasy“ nazývaná i „vina bílého muže“. Rozdíl mezi takzvanou pokrokovou multikulturní agendou EU a agendou nacistickou není v  principu žádný.

Jak to?

Prostě nacistický antisemitismus byl pouze nahrazen multikulturním „antirasismem“, rozuměj antievropanstvím a antibělošstvím. V rámci budování multikulturní společnosti neomarxisté maskují svůj záměr nastolit v EU diktaturu a totalitní politický režim, což potvrzuje i chování Evropské komise a Angely Merkelové. Stále aktivní komisárka EU Cecília Malströmová se raduje, že se Evropané stanou v  Evropě menšinou. Invaze migrantů, hlavně muslimů, do Evropy proto naznačuje, že se EU v rámci budování multikulturní společnosti reálně transformuje spíše na islámskou totalitní despocii, evropský kalífát barbarů sedmého století. Neomarxističtí „vítači“ muslimských migrantů zřejmě dospěli k závěru, že islámský kalífát představuje nejschůdnější cestu nastolení totalitního politického režimu.

Takže abych se vrátil k vaší původní otázce, barbary proto nazývám prioritně rodné Evropany, stoupence ideologie multikulturalismu a všechny, kdo se nějakým způsobem na realizaci jejich záměrů podílejí. Bohužel do této kategorie už podle tohoto kritéria patří i papež. Až sekundárně nazývám barbary muslimy, protože jejich nábožensko-politická ideologie, islám, není slučitelná s evropskou kulturou a jejich migrace je masová jako v případě zániku západořímské říše. Dokud budou EU ovládat barbarské neomarxistické elity, ideologie multikulturalismu a její součást, ideologie „rasismu bílé rasy“, musíme pokládat za barbara i jejich přirozeného spojence, každého migranta neevropského rasově-kulturního původu.

V anotaci knihy jsem si přečetl, že v ní píšete o „genocidě“ Evropanů. V jakém smyslu?

Člověk je od přírody teritoriální stejně jako většina tvorstva na této planetě. Za první genocidu v dějinách lidstva můžeme pokládat vyhubení neandertálců moderním, kromaňonským člověkem. Nešlo však o vyhubení rasy rasou, ale jednoho poddruhu člověka druhým poddruhem člověka. Podle vědců šlo o synergický efekt zabíjení, vytěsnění z lovišť a mísení. Kromaňonci jednoduše část Neandertálců zabili, část vyhladověli k smrti a nepatrnou část asimilovali. Podrobnosti jsou velmi zajímavé, ale na ně nemáme prostor. Už tento příklad dokazuje, že genocida není jen masové zabíjení – ať již oštěpem, kulometem anebo v plynových komorách.

Rezoluce OSN 260 z roku 1948 definuje genocidu jako „… kterýkoli z činů uvedených níže, spáchaných v úmyslu zničit úplně anebo částečně některou národní, etnickou, rasovou anebo náboženskou skupinu jako takovou: a. usmrcení příslušníků takové skupiny, b. způsobení těžkých ublížení na těle anebo duševních poruch členům takové skupiny, c. vědomé uvedení příslušníků takové skupiny do životních podmínek, které mají přivodit její úplné anebo částečné fyzické zničení, d. vykonání opatření směřujících k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí…“